Kredyt hipoteczny – potrzebne dokumenty

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu to niezwykle ważna decyzja w życiu. Tak jak i Ty, bank musi rozważyć pożyczenia klientowi dużej sumy pieniędzy. W związku z ryzykiem przeprowadza proces weryfikacji osoby, która chce otrzymać kredyt hipoteczny.
kredyt hipoteczny
kredyt hipoteczny

Jak się przygotować do wzięcia kredytu hipotecznego?

Trzeba pamiętać o tym, że czas uzyskania kredytu hipotecznego jest dłuższy. Dla przykładu kredyt gotówkowy możesz otrzymać nawet w kilkanaście minut, inaczej jest przy otrzymaniu kredytu hipotecznego. W tym przypadku banki restrykcyjnie przeprowadzają sprawdzenie zdolności kredytobiorcy.

Na samym początku należy złożyć wniosek kredytowy. Do wniosku dołączyć wiele ważnych dokumentów. Każdy bank wyznacza sam jakie dokumenty go interesują. Jednak w każdym banku będziemy musieli przedstawić zaświadczenie o dochodach oraz dokumenty dotyczące nieruchomości.

Dokumenty dzielimy na cztery grupy:

 • identyfikujące kredytobiorcę
 • osiągane dochody
 • nieruchomość
 • zobowiązania finansowe

Kredyt hipoteczny – krok po kroku

Dokumenty identyfikujące kredytobiorcę

Potwierdzające tożsamość kredytobiorcy, również informują o jego sytuacji rodzinnej.

 • dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • w przypadku intercyzy – dokument notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową
 • w przypadku separacji lub rozwodu – prawomocne orzeczenie sądu

Dokumenty o osiąganych dochodach

Potwierdzają rodzaj zatrudnienia kredytobiorcy oraz uzyskiwane przez niego dochody, w zależności od rodzaju zatrudnienia dokumenty te będą różnić się od siebie.

a) Umowa o pracę

wypełnienie przez pracodawcę bankowego zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanego dochodu przez kredytobiorcę. Można spotkać się z tym, że bank poprosi o dołączenia wyciągu z konta osobistego z ostatnich 3 miesięcy, gdzie widoczne są wpływy z wynagrodzeniem. Niektóre banki dodatkowo mogą chcieć dostarczenia np. wyciągu z karty kredytowej, rocznego zeznania podatkowego czy świadectwa pracy.

b)Działalność gospodarcza:

 • decyzja o nadaniu REGON i NIP;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami;
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami;
 • deklaracja PIT za ubiegły rok;
 • dokumenty umożliwiające sprawdzenie dochodu za rok bieżący.

 

Dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumenty będą się różnić w zależności od tego czy nieruchomość zostanie nabyta z rynku pierwotnego czy wtórnego.

a) rynek pierwotny

 • umowa przedwstępna z deweloperem;
 • odpis z księgi wieczystej gruntu, gdzie realizowana jest inwestycja;
 • wypis z ewidencji rejestru gruntów, odnośnie działki na której prowadzona jest inwestycja;
 • dokumenty dotyczące dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
 • prawomocna decyzja o zezwolenia na budowę;
 • pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenie gotowości budynku do użytkowania bez zastrzeżeń;
 • promesa z banku o bez obciążeniowym zwolnieniu hipoteki;
 • kopie pełnomocnictw osób reprezentujących dewelopera

b) rynek wtórny

 • umowa przedwczesna o nabyciu nieruchomości;
 • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania lub domu;
 • dokumenty potwierdzające posiadania praw do nieruchomości przez zbywcę;
 • jeżeli nieruchomość stanowi własność spółdzielni mieszkaniowej, należy dołączyć zaświadczenie ze spółdzielni o otrzymaniu przydziału oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

 

Dokumenty dotyczące innych zobowiązań finansowych

W przypadku gdy posiadamy w tej chwili inne zobowiązania finansowe np. kredyt gotówkowy, który wciąż spłacamy lub spłaciliśmy niedawno, bank wymagać będzie od nas okazania kopii umowy.

Tematy: