WAŻNE

  Kredyt hipoteczny – potrzebne dokumenty

  Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu to niezwykle ważna decyzja w życiu. Tak jak i Ty, bank musi rozważyć pożyczenia klientowi dużej sumy pieniędzy. W związku z ryzykiem przeprowadza proces weryfikacji osoby, która chce otrzymać kredyt hipoteczny.
  kredyt hipoteczny
  kredyt hipoteczny

  Jak się przygotować do wzięcia kredytu hipotecznego?

  Trzeba pamiętać o tym, że czas uzyskania kredytu hipotecznego jest dłuższy. Dla przykładu kredyt gotówkowy możesz otrzymać nawet w kilkanaście minut, inaczej jest przy otrzymaniu kredytu hipotecznego. W tym przypadku banki restrykcyjnie przeprowadzają sprawdzenie zdolności kredytobiorcy.

  Na samym początku należy złożyć wniosek kredytowy. Do wniosku dołączyć wiele ważnych dokumentów. Każdy bank wyznacza sam jakie dokumenty go interesują. Jednak w każdym banku będziemy musieli przedstawić zaświadczenie o dochodach oraz dokumenty dotyczące nieruchomości.

  Dokumenty dzielimy na cztery grupy:

  • identyfikujące kredytobiorcę
  • osiągane dochody
  • nieruchomość
  • zobowiązania finansowe

  Kredyt hipoteczny – krok po kroku

  Dokumenty identyfikujące kredytobiorcę

  Potwierdzające tożsamość kredytobiorcy, również informują o jego sytuacji rodzinnej.

  • dowód osobisty oraz drugi dokument tożsamości ze zdjęciem.
  • w przypadku intercyzy – dokument notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową
  • w przypadku separacji lub rozwodu – prawomocne orzeczenie sądu

  Dokumenty o osiąganych dochodach

  Potwierdzają rodzaj zatrudnienia kredytobiorcy oraz uzyskiwane przez niego dochody, w zależności od rodzaju zatrudnienia dokumenty te będą różnić się od siebie.

  a) Umowa o pracę

  wypełnienie przez pracodawcę bankowego zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanego dochodu przez kredytobiorcę. Można spotkać się z tym, że bank poprosi o dołączenia wyciągu z konta osobistego z ostatnich 3 miesięcy, gdzie widoczne są wpływy z wynagrodzeniem. Niektóre banki dodatkowo mogą chcieć dostarczenia np. wyciągu z karty kredytowej, rocznego zeznania podatkowego czy świadectwa pracy.

  b)Działalność gospodarcza:

  • decyzja o nadaniu REGON i NIP;
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami;
  • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami;
  • deklaracja PIT za ubiegły rok;
  • dokumenty umożliwiające sprawdzenie dochodu za rok bieżący.

   

  Dokumenty dotyczące nieruchomości

  Dokumenty będą się różnić w zależności od tego czy nieruchomość zostanie nabyta z rynku pierwotnego czy wtórnego.

  a) rynek pierwotny

  • umowa przedwstępna z deweloperem;
  • odpis z księgi wieczystej gruntu, gdzie realizowana jest inwestycja;
  • wypis z ewidencji rejestru gruntów, odnośnie działki na której prowadzona jest inwestycja;
  • dokumenty dotyczące dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej;
  • prawomocna decyzja o zezwolenia na budowę;
  • pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenie gotowości budynku do użytkowania bez zastrzeżeń;
  • promesa z banku o bez obciążeniowym zwolnieniu hipoteki;
  • kopie pełnomocnictw osób reprezentujących dewelopera

  b) rynek wtórny

  • umowa przedwczesna o nabyciu nieruchomości;
  • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania lub domu;
  • dokumenty potwierdzające posiadania praw do nieruchomości przez zbywcę;
  • jeżeli nieruchomość stanowi własność spółdzielni mieszkaniowej, należy dołączyć zaświadczenie ze spółdzielni o otrzymaniu przydziału oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami.

   

  Dokumenty dotyczące innych zobowiązań finansowych

  W przypadku gdy posiadamy w tej chwili inne zobowiązania finansowe np. kredyt gotówkowy, który wciąż spłacamy lub spłaciliśmy niedawno, bank wymagać będzie od nas okazania kopii umowy.

  Tematy: